IBM Students visited KBTG – KBank Technology Group

UploadImage
 

        นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ KBTG – KBank Technology Group ธนาคารกสิกรไทย สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริงอย่างมืออาชีพในโลกธุรกิจที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุค IT & Innovation