สถาบันพลังจิตตานุภาพ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๗

UploadImage
 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๗” ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ดังนี้
 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร       ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ในวันและเวลาราชการ)
                                                คลิกดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

ระยะเวลาเรียน*                         ตั้งแต่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
หมายเหตุ : *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ ใบ (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)
๒. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 
ค่าใช้จ่าย
๑. ไมเสียคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร
๒. มีคาหนังสือเรียนครูสมาธิ ๓  เลมๆ ละ ๕๐๐ บาท, ซีดี ๗ แผ่นๆ ละ ๑๐๐ บาท (ถ้าต้องการ)
๓. ค่าสอบปฏิบัติ การสอบธุดงค์ ณ ดอยอินทนนท์
 
อานิสงสของการทําสมาธิ
๑. ทําใหหลับสบายคลายกังวล
๒. กําจัดโรคภัยไขเจ็บ                        
๓. ทําใหสมองปญญาดี                       
๔. ทําใหรอบคอบกอนการทํางาน        
๕. ทําใหระงับความรายกาจ               
๖. บรรเทาความเครียด                     
๗. มีความสุขพิเศษ
๘. ทําใหจิตออนโยน
๙. กลับใจได
๑๐. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี
๑๑. เจริญวาสนาบารมี
๑๒. เปนกุศล
 
สนใจสมัครสอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ สำนักงานผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ ตอ ๑๔๓๑ – ๑๔๓๓ โทรสาร ๐ ๒๔๕๗๙ ๗๔๙๑   Email : suwannee.no@spu.ac.th