22มี.ค.นี้ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวส.และปวช.

UploadImage
 

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ระดับ ปวส.) และพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 22  มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
 
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ระดับ ปวส.)
06.30 น.  ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว  ชั้น 1 อาคาร 11
07.30 น.  ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแถวขึ้น ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
08.00 น.  ซ้อมรับใบประกาศ
09.30 น.  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
10.00 น.  ประธานในพิธี ท่านพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ถึงบริเวณพิธีฯ
              (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
              - ประธานนั่งเก้าอี้
              - ผู้อำนวยการ มอบสูจิบัตร
              - นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล นายกสภาวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาเครือไทย-เทค
              กล่าวรายงาน
              - นางสาวนริศรา  ยะรังวงค์  กล่าวเบิกตัวนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา                               
              เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
              - ประธานมอบประกาศนียบัตร ตามลำดับ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น
                วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
                วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหาธุรกิจชลบุรี
               - ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ
               - ประธานกล่าวให้โอวาท  (จบโอวาท ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
               - ประธานเดินทางกลับ
               - แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
               - คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริเวณลานโถง ชั้นที่ 1
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ อาคาร 5
               - แต่ละสถาบันนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
เวลา 10.00 น.  ผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัว  ชั้น 1 อาคาร 11
เวลา 11.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคาร 5
เวลา 13.00 น.  ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
                     ฝึกซ้อมพิธีการ
เวลา 15.00 น.  ประธานในพิธี ท่าน อภัย  จันทนจุลกะ
                     รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถึงบริเเวณพิธี
                     -    ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน
                     -    นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ  จ. นนทบุรี
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ  จ. ชลบุรี
                     -    ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน
                     -    ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
                     -    ประธานเดินทางกลับ
                     -    แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
                     -    คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริเวณลานโถง ชั้นที่ 1
                     -    แต่ละสถาบันนัดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ