เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับคุณศิริรัฐ โชติเวชการ นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ(ACT200)

UploadImage
 

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับคุณศิริรัฐ โชติเวชการ นายกสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Network Advisory Team Ltd.(NAT), กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี หัวข้อ"การเพิ่มมูลค่าองค์กรให้ผู้มีส่วนได้เสีย" วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560