สมัครประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มีนาคม 2560  เพื่อเข้าร่วมการประกวดจริง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
อาจารย์วรเชษฐ์ สิงห์ลอ  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.นักศึกษาทั้งชายและหญิง กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษา เซ็นชื่อรับรองว่าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ในใบสมัครการประกวด
2.สถาบันการศึกษา มีสิทธิส่งนักศึกษาเข้าประกวด ได้สถาบันละไม่เกิน 2 ทีม ( ทีมละ 4 คน ชายล้วน/หญิงล้วน/ชายและหญิง)
3.หลังจากส่งใบสมัครแล้ว หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวด ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้สถาบันการศึกษาทำหนังสือชี้แจงเหตุผลจากผู้บริหารสถาบัน และนำไปยื่นในวันประกวดรอบคัดเลือก
หมายเหตุ :
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุมงดส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
2.สถาบันต่างๆ งดส่งนักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การประกวด
1. จัดทีมเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 4 คน
2. ลงทะเบียน แต่ละทีม จะจับฉลากข้อสอบ
3.ให้แต่ละทีม เลือกผู้แสดงหลักเพื่อเป็นผู้แสดงท่าบังคับ
4.ผู้เข้าประกวดทั้งทีมปฎิบัติตามข้อสอบ (ตามเหตุการณ์สมมุติ) ทำการจับเวลาในการประกวดใช้เวลาปฎิบัติ 5 นาที
ขั้นตอนการให้คะแนน
1.ท่าบังคับ การกราบเบญจางคประดิษฐ์
2.ทักษะและความถูกต้อง ของการปฎิบัติท่ามารยาทไทย
3.ความเหมาะสมในการลำดับเหตุการณ์ตามโจทย์ที่กำหนด
4.ความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ตามโจทย์ที่กำหนด
5.กลุ่มสัมพันธ์และความพร้อมเพียง
รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา
1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดมารยาทไทยได้ที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ  2138, 089-5216737