เตรียมพร้อม! ม.ศรีปทุม อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง

UploadImage

สำนักงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสูง ประจำปี 2563 ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง พร้อมการฝึกซัอมอพยพหนีไฟ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่ทีมวิทยากรครูฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าเสาธง อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

สำหรับโครงการจัดอบรมและซัอมอพยพหนีไฟอาคารสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเส้นทางหนีไฟในอาคารสูงรวมทั้งสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย ต่อบุคลากรและนักศึกษา ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้มีการควบคุม และดูแลพื้นที่อันตรายด้วยการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน จากการเกิดอัคคีภัย และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัยฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า การป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมหนีไฟ เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกัน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage