เจ๋งจริง! เด็ก ม.ศรีปทุม โชว์ผลงานนวัตกรรม “EZY Trip” คว้ารางวัลเงินทุนอุดหนุน 1 แสนบาท จาก TED FUND

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ หรือ “น้องลิลลี่” นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่นำเสนอผลงานโครงการ เรื่อง EZY Trip (อีซี่ทริป เที่ยวง่ายๆแค่ปลายนิ้ว) คว้ารางวัล Ideation Incentive Program พร้อมรับเงินทุนมูลค่า 100,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น Youth Startup Fund 2021) ซึ่งเป็นเงินทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ(Mockup)และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ(Certified Incubator) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund

UploadImage

โดย นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับผลงาน โครงการ EZY Trip หรือ อีซี่ทริป เที่ยวง่ายๆแค่ปลายนิ้ว สืบเนื่องจากทีมได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากโครงการยุวชนอาสา ภายใต้ชื่อ “โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์” ที่ทีมได้วางแผนแก้ปัญหาการท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรอง ด้วยการนำเทคโนโลยี VR มาใช้เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวนวัตวิถี ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง

UploadImage

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้สังคมไทยต้องเผชิญกับ New Normal ในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “10 พฤติกรรม New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์ COVID-19” พบว่า พฤติกรรมของประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยน อันดับ 1 คือ ด้านการท่องเที่ยว (71.05%) โดยจะเลือกเที่ยวเฉพาะสถานที่ ที่มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโรค ดังนั้น ภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อช่วยกระจายรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

UploadImage

นางสาวชวลัน เผยต่อว่า จากประเด็นดังกล่าว สมาชิกในทีมซึ่งประกอบด้วย นางสาวสุภารัตน์ นามมล , นางสาวพัชราภา กุลศิริวัฒนะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นางสาวเกษรินทร์ พวงรัตน์ นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนายวีระโชติ ยันบัวพา นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้นำผลจากการดำเนิน “โครงการการสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์” มาพัฒนาต่อยอดเพื่อนำเสนอโมเดลธุรกิจใหม่ภายใต้ Digital Twin Concepts ในการเป็น Service Provider โดยใช้ วิดีโอ 360 องศา เพื่อสร้าง New Normal ด้านการท่องเที่ยว อันทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้แม้จะมีอุปสรรคจากภัยคุกคามด้านโรคระบาด ด้วยเทคโนโลยี วิดีโอ 360 องศา จะช่วยเพิ่มการรับรู้และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อีกด้วย

UploadImage

UploadImage

**รับฟังบทสัมภาษณ์ ในรายการ TED FUND KEY SUCCESS* รายการที่จะชวนให้ทุกคนได้รู้จัก TED Fund แบบเจาะลึก พร้อมกับทำความรู้จักสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้ในการประกอบการธุรกิจบนฐานของนวัตกรรมจาก TED Fund
คลิก : https://www.facebook.com/watch/?v=1843173525829818

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage