วิสัยทัศน์จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณข้อมูลเผยแพร่ จาก

Digital Tips Academy 

เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาตัวเอง