ยุวชนอาสา SPU ส่งผลดำเนินงานโครงการฯต่อสำนักงานเขตหลักสี่

UploadImage

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ “BangBua Community Platform” เข้าพบ คุณพัณณิตา ไชยสาคร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อส่งเอกสารการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 “BangBua Community Platform” พร้อมทั้งส่งสรุปผลการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
UploadImage