ม.ศรีปทุม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอความรู้ ผลงาน”การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” SPUCON 2020 ครั้งที่ 15 ผ่าน App Zoom / Facebook Li

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 (SPUCON 2020) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช เลขานุการ คณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน การประชุม SPUCON2020 ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน App Zoom / Facebook Live  จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “โจทย์วิจัยในยุคปกติใหม่ (New Normal)” และต่อด้วยการนำเสนอบทความระดับชาติและนานาชาติ รวม 190 บทความ

UploadImage

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดโดย คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage