ม. ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน Idea Market #3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน Idea Market # 3

งานแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่ได้จากการบูรณาการ การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ และนำเสนอผ่านการทำโครงงานตามโจทย์ที่ได้รับจากสถานประกอบการและจากปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสังคม กว่า 25 ชิ้นงาน

โดยความร่วมมือของ 5 คณะ ได้แก่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ในรูปแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  Zone A –C และ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6888 ต่อ 3070