ม.ศรีปทุม กำหนดวันฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 49 โดยมีกำหนดพิธีฝึกซ้อม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 และวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดการนำลูกโป่งทุกชนิดเข้ามาบริเวณภายในมหาวิทยาลัย / ขอความกรุณาทุกท่าน ช่วยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นช่วงที่ถ่ายภาพแสดงความยินดี) และเนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือ รถไฟฟ้า และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง  ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

คลิกเข้าเว็บไซต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
https://www.spu.ac.th/bachelor/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนแจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญา ได้ระหว่างวันนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2563
แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา รุ่นที่ 49 คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 49 คลิกที่นี่

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563  ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะ เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ รายงานตัวร่วมพิธีฝึกซ้อม
พิธีฝึกซ้อม รอบ 1  ไฟล์แนบ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะบัญชี
เวลา 07.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 08.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 08.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)

พิธีฝึกซ้อม รอบ 2  ไฟล์แนบ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 11.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 11.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)

พิธีฝึกซ้อม รอบ 3 ไฟล์แนบ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะนิติศาสตร์
เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 14.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 14.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)

พิธีฝึกซ้อม รอบ 4 ไฟล์แนบ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ
เวลา 16.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 17.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 17.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ภาคเช้า)  ไฟล์แนบ
เวลา  08.00 น.  – บัณฑิตรายงานตัว ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C
เวลา  08.30 น.  – บัณฑิตตั้งแถวเข้าห้องพิธี ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
เวลา  09.30 น.  – บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
เวลา  10.00 น.  – พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธีฯ

ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับบัณฑิตศึกษา
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
3.หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
4.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
7.หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
8.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
9.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
10.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
12.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.  คณะบัญชี

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (ภาคบ่าย)  ไฟล์แนบ
เวลา  11.00 น.  – บัณฑิตรายงานตัว  ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C
เวลา  11.30 น.  – บัณฑิตตั้งแถวเข้าห้องพิธี ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
เวลา  12.30 น.  – บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
เวลา  13.00 น.  – พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธีฯ

ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คณะศิลปศาสตร์

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 (ภาคเช้า)  ไฟล์แนบ
เวลา  08.00 น.  – บัณฑิตรายงานตัว ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C
เวลา  08.30 น.  – บัณฑิตตั้งแถวเข้าห้องพิธี ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
เวลา  09.30 น.  – บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
เวลา  10.00 น.  – พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธีฯ

ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
1. คณะดิจิทัลมีเดีย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.คณะนิติศาสตร์

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 (ภาคบ่าย)  ไฟล์แนบ
เวลา  11.00 น.  – บัณฑิตรายงานตัว  ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C
เวลา  11.30 น.  – บัณฑิตตั้งแถวเข้าห้องพิธี ณ  อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A
เวลา  12.30 น.  – บัณฑิตพร้อมประจำที่นั่งในห้องพิธี บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
เวลา  13.00 น.  – พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดย นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานพิธีฯ

ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
1. คณะนิเทศศาสตร์
2. วิทยาลัยการบินและคมนาคม
3. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
4. วิทยาลัยนานาชาติ

กำหนดการการสั่งจอง-การรับ –การคืนชุดครุย
การสั่งจองชุดครุย  วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
จองด้วยตนเอง ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
(หยุดทำการ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จองชุดครุยออนไลน์ คลิกที่นี่ http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm
การรับชุดครุย  วันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
*โปรดนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง (หากเกินกำหนด 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์)

สถานที่จอดรถวันพิธีฝึกซ้อม
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-18.00 น.
1.ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำนวน 300 คัน
2.กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 200 คัน
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ จำนวน 60 คัน

สถานที่จอดรถวันพิธีประสาทปริญญา
วันจันทร์ที่ 21 และวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-18.00 น.
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 500 คัน

หมายเหตุ :
1. สถานที่จอดรถบริเวณภายนอก (วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1  และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก)  (มีเฉพาะวันฝึกซ้อม)
2. เนื่องจากมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะ หรือ รถไฟฟ้า และควรเผื่อเวลาในการเดินทาง  ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1000 , 1002
**********