มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เลื่อนการเปิดเรียนภาค 2/2563

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

และประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ฉ.16)

4 มกราคม 2564 สั่งปิดอาคารสถานที่ สถาบันการศึกษาทุกประเภท

จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยขอให้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือวิธีการอื่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

เลื่อนการเปิดเรียนภาค 2/2563 

เป็นวันที่ 18 มกราคม 2564

และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

หรือจนกว่าสถานการ์ณการระบาดจะคลี่คลาย

กรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อ Line SCMS Student

และโทร 02-558-6888  ( ทุกวัน 9.00-17.00 น.)

UploadImage