ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์

อาชีพปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/aboutus/administrator

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาเอก : การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ