ผศ.ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/engineer/

ประวัติการศิกษา
ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : MASTER OF ENGINEERING สถาบัน ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ระดับปริญญาเอก : DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING สถาบัน UNIVERSITY OF TSUKUBA