ป.เอก บริหารการศึกษา SPU เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ King’s College International School Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย นำทีมนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Ph.D.EDA) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ทันสมัย โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ โดยได้รับเกียติจากศาสตรจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอล ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ในประเด็นหลักคิด หลักการทำงาน และแนวความคิดนอกกรอบที่เน้นผลลัพธ์ความสุขของผู้เรียน

UploadImage

“ยุคนี้สังคมโลกรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไทยไม่ได้มองโรงเรียนนานาชาติเป็นเพียงสถานศึกษาที่ตอบโจทย์เรื่องภาษากับโอกาสทางการศึกษาเท่านั้น แต่โรงเรียนนานาชาติต้องสร้างให้เด็กมีเป้าหมายชีวิตของตัวเองและดีรอบด้าน แค่เรียนเก่งไม่พอ ต้องรู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีทักษะอื่นในชีวิต และมีจิตใจที่ดี”

UploadImage

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิชญ์ รัตนเพียร ได้นำเยี่ยมชม King’s College International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติสัญชาติอังกฤษในประเทศไทยที่ดีที่สุดในเอเชีย พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบอย่างละเอียด ซึ่งตรงกับหัวข้อของการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ของนักศึกษาอีกด้วย

UploadImage

และสำหรับ King’s Bangkok ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในโลกและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ก่อตั้งโดยการผนึกความร่วมมือกับ King’s Wimbledon ประเทศอังกฤษ หนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้า Oxford หรือ Cambridge ได้ถึง 25% ในแต่ละปี และมากกว่า 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกไว้เป็นอันดับแรกทั้งในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
cr.King’s Bangkok

UploadImage

UploadImage

UploadImage