น.ศ.วิศวะ ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ปี2563

นายสุรศักดิ์ แสงกลม นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ผลการเรียน 3.86

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ แสงกลม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทาน รางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

UploadImage

ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการมอบเหรียญรางวัลเรียนดี แก่นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ของกองทุนฯ ซึ่งในปี 2563 สถาบันการศึกษาได้เสนอชื่อนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เสนอ นายสุรศักดิ์ แสงกลม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 เข้ารับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563

UploadImage

นายสุรศักดิ์ แสงกลม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ตลอดจนคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้มาโดยตลอด เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ตนจะนำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างครอบครัวที่ดี พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

UploadImage

สำหรับการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ตนใช้หลักทั่วๆไป คือการตั้งใจฟังอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน ทำความเข้าใจในบทเรียน และขยันทบทวนสรุปบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาไม่เข้าใจก็จะรีบเข้าไปปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของชีวิตนอกห้องเรียน แบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อน ผ่อนคลายออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความพร้อมในการใช้ชีวิตตลอดเวลา

UploadImage

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเหล่าคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชาว SPU ที่ได้มีโอกาสผลิตบัณฑิตเก่งๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

UploadImage