ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม น้อมถวายมุทิตาสักการะ 65 ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และวันมหาปวารณาออกพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และเจ้าของรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 65 ปี แด่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก(ICDV) และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารองค์การ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา (2 ตุลาคม 2563) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

UploadImage

“หากเห็นโทษโปรดชี้แนะ หากเห็นทางโปรดชี้นำ หากเห็นธรรม โปรดสงเคราะห์” พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผจล.วัดอรุณราชวราราม – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

UploadImage

สำหรับวันมหาปวารณาออกพรรษา ตรงกับ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันสิ้นสุดของระยะจำพรรษาพระภิกษุสงฆ์วันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำปวารณา หรือพิธีปวารณา คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้โดยไม่ถือโทษโกรธเคือง ทำให้วันออกพรรษามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา”

UploadImage

“ปวารณา” คือ ยอมให้, เปิดโอกาสให้, อนุญาต ซึ่งพระวินัยบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือน ในสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้ฟัง หรือสงสัย และชี้ข้อบกพร่องด้วยจิตเมตตาให้กับพระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป

UploadImage

“สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา
วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฏิกกะริสสามิ”
แปลว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ หากท่านทั้งหลายได้เห็น ได้ยิน
หรือสงสัย ว่า…กระผมได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดี”

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage