ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Line SCMS Student

ด้วยสถานการณ์ COVID – 19

ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัย

และรับข้อมูลสำคัญส่วนตัวจากมหาวิทยาลัย

ผ่านระบบ Line SCMS Student

UploadImage