ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/business/

ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาเอก : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม