คำศัพท์สายกฎหมาย แบบฉบับ DEK นิติ SPU

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพต่างๆ
ไม่เว้นแม้แต่อาชีพด้านกฎหมาย ในวันนี้เราเลยรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
พร้อมความหมาย ที่เด็กนิติศาสตร์ด้ใช้ในการทำงานแน่นอน!

 

 

A legal binding = ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
Unilateral Contract = สัญญาฝ่ายเดียว
Bilateral / Mutual / Reciprocal Contract = สัญญาต่างตอบแทน

 

Multilateral = สัญญาที่มีคู่สัญญาหลายฝ่าย
Non-reciprocal Contract = สัญญาที่ไม่ต่างตอบแทน Void(able)
Offeree = ผู้ทำคำสนอง
An offer and an acceptance are met consensually = ให้ความยินยอม
A minor (infant) person = ผู้เยาว์
Empowered = มีสิทธิ
Make an avoidance = ขอกลับ
Ratification = การให้สัตยาบัน
Inoperable from its inception = ไม่มีผลย้อนหลังโดยใช้หลักลาภมิควรได้
Major / Sui juris personperson = ผู้บรรลุนิติภาวะ
Principal = ตัวการ
Undue Enrichment = ตามหลักลาภมิควรได้
Upon the request of the interested person = ตามคำเรียกร้องของบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
Ascendant = บุพการี
Public Prosecutor = พนักงานอัยการ
Is called = ตกเป็น….
Custody = อยู่ในความดูแล
Contrary = ขัดต่อกฎหมาย
Embezzlement = การยักยอกทรัพย์
Civilly as libel / Written Defamation = ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการเขียน
Infringement of copyright / Patent / Trademark = การละเมิดลิขสิทธิ์
Call for damages / Indemnity = เรียกร้องสินไหมทดแทน
Usurious = การห้ามเรียกร้องดอกเบี้ยเกินอัตรา
Stipulate = กำหนด บัญญัติ ระบุเอาไว้
Earnest = มัดจำ
Default = ผิดสัญญา

Initiate / Commence / Establish = มีผลบังคับ
Death penalty = โทษประหารชีวิต
Obligation = หนี้
Acquired a right to forfeit or call for the penalty = คู่สัญญาบังคับกันได้เองตามที่ได้ตกลงกันไว้
Misappropriation / Defalcation / Misapplicationไม่สามารถคืนเงินให้แก่เจ้าของได้เมื่อถึงเวลากำหนด
Same kind / Fungible thing = ใช้แทนกันได้
Delict / Tortious actions = ละเมิด
Several liability = รับผิดร่วมกัน
Personally liable = รับผิดส่วนตัว
Engages = ว่าจ้าง
Implied authority = ปริยาย
Power of attorney = หนังสือมอบอำนาจ
Disclosed principal = ตัวการเปิดเผยชื่อ
Undisclosed principal = ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
Apparent / Ostensible agent = ตัวแทนเชิด
Estopped for liability = ถูกปิดปากในกฎหมายให้รับผิด
Bona fide buyer = บุคคลที่ 3 ที่ทำการโดยสุจริต
Is vested with lien = มีสิทธิยึดหน่วง
Vendee = ผู้ซื้อ
A sale with the right of redemption = การขายฝาก
A titleholder = ผู้ถือกรรมสิทธิ์
The Pecuniary Clause / Monetary Clause = ต้องมีข้อความระบุจำนวนเงินที่ซื้อขายกัน
Realty = ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
Personalty = สังหาริมทรัพย์
The passage of title = การโอนกรรมสิทธิ์
Bear the loss = รับผิดในความเสียหาย

To deliver the conformable property = ส่งมอบทรัพย์สินตามที่ได้กำหนดไว้
Rescind the sales contract = บอกยกเลิกสัญญาขาย
Exercise the right of retention / Lien = ใช้สิทธิยึดหน่วง
Tenders = ประมูล
Derive = ได้รับ
Donee = ผู้รับการให้โดยเสน่าหา
Surety = ผู้ค้ำประกัน
Suretyship = การค้ำประกัน
Principal debtor = ลูกหนี้ประธาน
Co-sureties / Joint Sureties = ผู้ค้ำประกันร่วม
Acquired a right of subrogation = มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิ
Recover = เรียก
Principal = เงินต้น
Defense of a prescription = ข้อต่อสู้เรื่องอายุความ
Extends the time for performance = ขยายระยะเวลาชำระหนี้
Without the assent = โดยปราศจากคำยินยอม
Mortgage = การจำนอง
Due Payment = ผิดนัดชำระหนี้
Mortgaged Property / Collateral = หลักทรัพย์ประกัน
Foreclosure = เอาทรัพย์จำนองหลุด
Discharged = ระงับ
Pledgor = ผู้จำนำ
Dissolved / Wind up = เลิก
Lapse / Intentionally / Negligently = จงใจ
Liquidation = การสะสางบัญชีทรัพย์สินของห้าง
Liquidator = ผู้ชำระบัญชี

Undertaking / Entity = หน่วยงานเอกชน
At the first stage = ไม่เสมอไป
Amalgamation = การควบห้าง
Statutory Meeting = ประชุมตั้งบริษัท
Ratify The Promoter’s Contract = การให้สัตยานบันของผู้เริ่มก่อการ
Court Decree = คำสั่งศาล
Defunct Company = บริษัทร้าง
Quorum = องค์ประชุม
Decree = คำสั่งทีไม่มีข้อพิพาท
Guaranteed By An Aval = การรับรองโดยอาวัล
Lease at will / Open end lease = การเช่าไม่มีกำหนดระยะเวลา
Commencing = มีผลเป็น
Contemplate = ใคร่ครวญ
Contempt = หมิ่นประมาท
Accused = จำเลยคดีอาญา
Double jeopardy = ฟ้องซ้ำ
Prosecute / Charge Litigate / Indict = ฟ้อง
Body Corporate / Juristic Person = นิติบุคคล
Extradict = ส่งผู้รายข้ามแดน
Dispensable = ทิ้ง
Counter charge / (Make a) counter claim = ฟ้องแย้ง
File a motion to = ยื่นญัตติ
Appelate Court = ศาลอุทธรณ์
Solicitor = หัวหน้าทนาย
Barrister = ตั๋วทนายที่มีใบอนุญาต
Verdict = คำพิพากษาของคณะลูกขุน

Aforesaid = ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้
Adulteration = ปลอมเป็น
Confine = หน่วงเหนี่ยว
Detain = กักขัง
Perjury = ความผิดฐานแจ้งความเท็จ
Falsi / Crimen = ความผิดฐานหลอกลวง
Misdemeanor / Petty Offence / Offense = ลหุโทษ

 

สำหรับใครที่สนใจ และอยากรู้เรื่องของกฎหมายมากขึ้น
สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดหลักสูตร เกล็ดความรู้และบทความที่น่าสนใจต่างๆ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ที่ www.spu.ac.th/fac/law/