กิจกรรม USR – Read for the Blind

26 มีนาคม 2564  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 วิทยาเขต(บางเขน ชลบุรี ขอนแก่น) ร่วมกันจัดกิจกรรม USR ให้น้องๆ ที่พิการทางสายตา ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น โดยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นตัวแทนนำนักศึกษาไปทำกิจกรรม “Read for the Blind” อ่านหนังสืออัดเสียงให้น้อง-เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขตผูกพันกันด้วยความดี (Goodwill Commitment) โยงใยด้วยใจ (Bridging with Heart) และแบ่งบันไร้พรมแดน ตามหลักการของ USR-University Social Responsiblity