ร่วมงานกับเรา


สนใจสามารถสมัครได้ตนเอง คลิก


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอรับบุคลากร ดังนี้

 

1. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจด้าน Game / Computer Science / IT / Programmer เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC  ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป


2. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน /การสอนภาษาจีน / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เทียบเท่าหรือมากกว่าระดับ 5 (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา)
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการสอนหนังสือ

3. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจด้าน Fine Arts หรือ Digital Arts เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
4. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี

4. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาภาพยนตร์  /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก /การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ การผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิทัล /ฟิลม์ / การตัดต่อ ภาพยนตร์ ได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

5. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการ แพร่ภาพและการกระจายเสียง / การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ รายการทั้งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์/ การเขียนบทพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

6. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบิน  /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอน
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

7. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการออกแบบภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการออกแบบภายใน และมีความคิดสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านศิลปะการออกแบบ
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
  
8. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการโรงแรมโดยตรง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นความเข้าใจพื้นฐานทางด้านด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

9. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจเรือสำราญโดยตรง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

10. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /การจัดการธุรกิจดิจิทัล  /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการ นวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
3. มีความสามารถในการจัดการทางด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

11. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ 
3. มีความสามารถในการจัดการทางด้านนวัตกรรมการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. มีความสามารถในการสอนตลาดออนไลน์ และความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

12. ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาธุรกิจการบินจากต่างประเทศ/หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การและความเชี่ยวชาญในเนื้อหาทางด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือการสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ
4. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายการบินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีผลงานทางวิชาการตรงสาขาวิชาธุรกิจการบิน
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ในตำแหน่ง 1 - 12

1. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียน และทำการประเมินการเรียนการสอน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานด้านวิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา จัดทำประเมินการเรียนการสอน ส่งเกรดนักศึกษา
3.  ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลโครงการ/กิจกรรม/สหกิจศึกษา หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Graphic Design  สำนักงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิกดีไซน์ โดยตรง /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถวาด/ ออกแบบ/ ดราฟ และสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ วาดและดราฟ Background ได้
4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ทางด้านองค์ประกอบสี แสงเงา  มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้  มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ ออกแบบคาแรคเตอร์ในสไตล์ต่างๆ  การดราฟ Background 
2. มีความสามารถในการออกแบบ กราฟิก เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video  และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. ตำแหน่ง  Copy Writer & Creative ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์ และ เขียนบทความ และมีทักษะด้านการสื่อสาร คือ สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ การเขียนบทความ เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video /งานกราฟฟิก 
2. มีความสามารถในการตัดต่อ Video  เพื่อใช้ในการผลิตผลงาน และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บัญชี สังกัด สำนักงานการคลัง กลุ่มงานการคลัง จำนวน 3 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน  โดยตรง หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณ ระบบบัญชีการเงิน (financial accounting system) และ ระบบบัญชีบริหาร (managerial accounting system) ได้
4. มีความสามารถในการตรวจสอบรายรับรายจ่าย / บัญชีค่าใช้จ่าย / ใบเรียกเก็บเงิน / จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน (งบทดลอง และรายละเอียดอื่นๆ) / จัดทำรายงานสรุปภาษี - ออกใบกำกับภาษี / จัดทำกรอบงบประมาณ / หรือรายละเอียดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา Time Line ที่กำหนดไว้
5. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการบัญชี งานการเงินรับ งานการเงินจ่ายทั้งหมด 
2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรายงานข้อมูล 
3. มีความสามารถในการควบคุมการทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ และรัดกุมยิ่งขึ้น

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่  สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสถิติ /สถิติประยุกต์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ การสํารวจ จัดทํา รวบรวมตรวจสอบขอมูลสถิติ เพื่อเปนฐานขอมูล หรือขอมูล สนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการตางๆ
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานการจัดทำสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียนข้อมูล แปรผล วิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงสถิติทั้งหมด