news

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อม TOEIC

28 เม.ย. 2556

โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับนักศึกษา รหัส 53 หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทียว และสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  (นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร)

กำหนดการ

สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเทียว

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ จำนวน  12 ชั่วโมง  2 สัปดาห์ และทดสอบสอบวัดความสามารถ

วัน เดือน ปี  เวลา

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

1.เสาร์ 4 พค.2556

08.30-16.00

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

อาคารอเนกประสงค์ ลงทะเบียนรับเอกสาร
2.เสาร์ 11 พค.2556

09.00-16.00

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

อาคารอเนกประสงค์ ลงทะเบียนรับเอกสาร
3.เสาร์ 18 พค.2556เสาร์   19 พค.2556

วันละ 3 รอบ

ทดสอบความสามารถ

อาคาร 11ห้องปฏิบัติการทางภาษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วัน เวลาสอบ ในพุธ 14 พค. 56

 

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ จำนวน  6 ชั่วโมง  1 สัปดาห์ และทดสอบสอบวัดความสามารถ

วัน เดือน ปี  เวลา

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

1.เสาร์ 11 พค.2556

09.00-16.00

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

แจ้งให้ทราบภายหลัง ลงทะเบียนรับเอกสาร
2.เสาร์ 18 พค.2556เสาร์   19 พค.2556

วันละ 3 รอบ

ทดสอบความสามารถ

อาคาร 11ห้องปฏิบัติการทางภาษา จะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วัน เวลาสอบ ในพุธ 14 พค. 56