ทุนการศึกษา


UploadImage


 
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2565 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2565 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2565 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2565 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท


UploadImage

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31สิงหาคม 2565 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2565 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท

UploadImage

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2565 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน  31 สิงหาคม 2565 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
3. ต้องแสดงเอกสารรับรองเป็นข้าราชการตำรวจ
4. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็น สามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับข้าราชการตำรวจ
5. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด