ทุนการศึกษา


 
UploadImage
 
ทุนส่งเสริมการศึกษา
(บุคคลทั่วไปที่รักในการเรียนรู้) ประจำปีการศึกษา 2566

 *อยู่ระหว่างการขอเสนออนุมัติ
 


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2566 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2566 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2566 รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2566 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2566 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2566 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

หมายเหตุ : 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4


UploadImage
ทุนครอบครัวศรีปทุม 
(ศิษย์เก่า และผู้มีนามสกุลเดียวกับ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากร)
ประจำปีการศึกษา 2566
*
อยู่ระหว่างการขอเสนออนุมัติ
 
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม
2566 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม
2566 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท


คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด และบัตรข้าราชการ

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หาได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
UploadImage
 
ทุนสำหรับบุคลากร
(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัวศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-เอก)
ประจำปีการศึกษา 2566

 *อยู่ระหว่างการขอเสนออนุมัติ
 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 สิงหาคม 2566 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน  31 สิงหาคม 2566 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
3. ต้องแสดงเอกสารรับรองเป็นข้าราชการตำรวจ
4. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็น สามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับข้าราชการตำรวจ
5. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 


คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด และบัตรข้าราชการ

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หาได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)