วิธีการสมัครและลงทะเบียน ออนไลน์ ปริญญาโท-เอก

UploadImage

วิธีการสมัคร
เข้าเมนูสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่ 
  1. คลิก สมัครเรียนปริญญาโท-เอก 
  2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน แล้วบันทึก 
  3. จ่ายค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ระดับปริญญาโท 500 บาท  ระดับปริญญาเอก 1,000 บาท
  4. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง
  5. สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน
  6. ส่งเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

UploadImage

ลงทะเบียนเรียน
  1. จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 006-3-70038-9
  2. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่   
  3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

หลักฐานการสมัคร 
» รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                   จำนวน 3 รูป 
» สำเนาบัตรประชาชน                 จำนวน 3 ฉบับ
» สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน 3 ฉบับ
» สำเนาผลการศึกษา (Transcript)   จำนวน 3 ฉบับ
» สำเนาปริญญาบัตร (วุฒิการศึกษา) จำนวน 3 ฉบับ
อื่น ๆ
»สำเนาบัตรข้าราชการ                  จำนวน 3 ชุด
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
» ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโท
» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้


เงื่อนไขต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
» หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
» หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
» หากผู้ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาคนใดไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
» มหาวิทยาลัยถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาในครั้งนี้เป็นโมฆะ
» มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 11
โทร : 025586888 ต่อ 3003-4