วิธีการสมัครและลงทะเบียน ออนไลน์ ปริญญาโท-เอก

UploadImage

สมัครเรียน ระดับปริญญาโท-เอก         
ปีการศึกษา 2566 

สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การลงทะเบียน
         สำหรับแบ่งชำระได้
          » การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้คือ งวดแรกชำระ 17,400 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคเรียน

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php ตามขั้นตอนดังนี้
เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php หรือ คลิกที่นี่ 
กรอกข้อมูลสมัครเรียน
พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
ชำระเงินค่าสมัคร ปริญญาโท 500 บาท  ปริญญาเอก 1,000 บาท ได้ที่ 7-11 หรือ ตามธนาคารที่กำหนด
ส่งเอกสารการสมัคร ID LINE : @spu.ac.th 

หลักฐานการสมัคร

» ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
» หรือเทียบเท่า.................จำนวน 1 ชุด
» ใบปริญญาบัตร................. จำนวน 1 ชุด
» สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน................. จำนวน 1 ชุด
» สำเนาทะเบียนบ้าน.................จำนวน 1 ชุด

อื่น ๆ
» สำเนาบัตรข้าราชการ                  จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สแกนส่งเอกสารไปที่ ID LINE : spu.ac.th


คุณสมบัติผู้สมัคร
» ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือโท หรือเทียบเท่า 
» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
» มหาวิทยาลัยจะสัมภาษณ์ที่ศูนย์รับสมัคร หรือสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะแจ้งผลให้ทราบทันทีในวันเดียวกัน

 

 
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 3003-4
สอบถามทาง Line: @spu.ac.th