หลักสูตร/สาขา

การจัดการความปลอดภัยการบิน กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety

 

 
 

อ ย า ก เ ป็ น นั ก บิ น ? 

UploadImage  ฟั ง ท า ง นี้ ! 
     แห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมหลักสูตรสุด Exclusive! ตรงทุกความต้องการตลาดแรงงานในอุสาหกรรมการบิน เรียนสนุก เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบิน พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพสุดทันสมัย ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านอุสาหกรรมการบิน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เมื่อจบชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ เลือกเรียนต่อเป็นนักบิน นักบินส่วนบุคคล

จุดเด่น

" เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ " 
หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน ที่ไม่เพียงครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการ แต่เรายังเน้นจุดแข็งทางด้านภาษาที่สาม เพิ่มสกิลการสื่อสารให้เริ่ด จะบินไปประเทศไหนก็มั่นใจว่าพูดได้ เรียนที่ SPU นอกจากได้ความรู้ในตำราแน่นปึ้ก ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนแบบเน้นๆ กับหน่วยงานมีชื่อเสียงอย่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม (IAC) เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร เตรียมพร้อมทุกขั้นตอนสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เหินฟ้าติิดปีกได้อย่างภาคภูมิ!

 

ตอบ : วุฒิการศึกษาที่เปิดรับ
1. ต้องสำเร็จการศึกษา ม.6
     วิทย์ - คณิต
     ศิลป์ - คำนวณ
     ศิลป์ - สังคม
     ศิลป์ - ภาษา
     ศิลป์ - จีน
     ศิลป์ - ญี่ปุ่น
2. หรือ เทียบเท่า (อาชีวะ)  เทียบเท่า (กศน.)

ทุนการศึกษาที่รองรับ - ทุน กรอ./กยศ. ( ได้รับการรับรองจาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสภาวิชาชีพ. )
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

เงินเดือน

เงินเดือน : 20,000 - 150,000 บาท

คณาจารย์วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ประสบการณ์ทำงาน
- หัวหน้าแผนกบังคับการบิน กองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน กองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- รองผู้อำนวยการกองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ผู้อำนวยการกองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- อาจารย์หลักสูตรนักเรียนจ่าอากาศ สาขาวิชาเหล่าทหารต้นหน จำพวกบังคับการบิน
- อาจารย์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเข้า-ออกสนามบิน กรมควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ
- อาจารย์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศด้วยเรดาร์ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ
- อาจารย์พิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะการบิน สาขาการบริหารการบิน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1289
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประวัติการทำงาน
- พนักงานบริหารลานจอดอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
- พนักงานบริหารพื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยาน ฝ่ายบริการ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- หัวหน้าควบคุมลานจอดและจราจรภาคพื้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้อำนวยการส่วนบริการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ที่ปรึกษา บริษัท เจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ และบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้บรรยาย เกี่ยวกับภารกิจฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ผู้บรรยาย เกี่ยวกับวิชาการบริหารท่าอากาศยาน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประวัติการทำงาน
- ที่ปรึกษาบริษัท Friend Flying Academy
- ที่ปรึกษาและหัวหน้าครูการบิน บริษัท Thai Aeronautical Center
- หัวหน้าครูการบินและผู้จัดการฝ่ายนิรภัยการบิน บริษัท Thai Aviation
- ครูการบิน บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น, Bangkok Aviation Center, Royal Sky Aviation Center
- นักบินประจำกอง ครูการบิน นายทหารลำเลียงทางอากาศ กองทัพอากาศ

หลักสูตร
- Chinese language Course, School of Language and Culture, Technology Promotion Association
- ISO9001:2015 and Document Control Course, The British Standards Institute
- Flight Instructor Training Program, Thai Airways
- Pilot Instructor Training Course, RTAF Flying Training School
- Type Rating Course on ATR72 PEC Equipped, ATR training center, Toulouse, France
- Aviation Safety Officer training course, Australia Defence Force
- Pilot Training, RTAF Flying Training School
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
- อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1289
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประสบการณ์ทำงาน
- พ.ศ.2540 - 2559 : นักบินกองทัพอากาศ
- พ.ศ.2553 - 2559 : อาจารย์ วิชาการบริหารความปลอดภัยการบิน โรงเรียนนิรภัยการบิน
- พ.ศ.2553 - 2559 : อาจารย์ วิชาหลักการบิน โรงเรียนการบิน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1280
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286
ประสบการณ์การทำงาน
2534 –2546 อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2547 – 2558 อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559 – 2560 อาจารย์ประจำ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2561 – ปัจจุบัน ผูัช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการบินและคมนาคม
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1287
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1286

การจัดการความปลอดภัยการบิน กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety

" แห่งแรกในประเทศไทย สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน "

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
     (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Aviation Safety Management)
     (อักษรย่อ) : B.Sc. (Aviation Safety Management)


UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
33 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
46 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
 

อยากเป็นนักบิน ต้องเรียนอะไรบ้าง?

เหินฟ้าอย่างปลอดภัยกับ วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU ที่จะพานักศึกษา สัมผัสประสบการณ์การเรียนที่ไม่เหมือนใคร เพราะที่นี่เราเน้นศึกษาความปลอดภัยและเน้นปฏิบัติจริง! ทั้งยังสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา ปูพื้นฐานความรู้สุดแน่นจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดประตูสู่การเป็นนักบินระดับมืออาชีพ 

ชั้นปี
1-2

ชั้นปีที่ 1 : ปรับพื้นฐานความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ในวิชาการสูญเสียการควบคุม, การค้นหาช่วยชีวิต, การฝึกการยังชีพ และปูพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการบิน เตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ระดับเข้มข้น

ชั้นปีที่ 2 : ฝึกเข้มด้าน ภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นทักษะความปลอดภัยการบิน ระบบการจัดการความปลอดภัยที่นักศึกษาต้องรู้ ที่จำเป็นสำหรับเส้นทางสู่การเป็นนักบิน พร้อมต่อยอดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการบิน ให้นักศึกษาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

ชั้นปี
3-4

ชั้นปีที่ 3 : จัดเต็มกับความรู้ด้านการเดินอากาศ และมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ อุตุนิยมวิทยาการบิน เรียนรู้ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ สุด Exclusive ! ไปกับวิชาหลักการบินเบื้องต้น เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นนักบินระดับมืออาชีพ! ในปีนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อหลากช่องทาง ทั้งด้านความปลอดภัยการบิน, การจัดการสนามบิน, การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือเลือกเรียนเป็นนักบินได้โดยตรง

ชั้นปีที่ 4 : เตรียมติดปีกเหินฟ้า กับวิชาเลือกเฉพาะต่อยอดจากชั้นปีที่ 3 ของเหล่ามืออาชีพด้านความปลอดภัยการบิน กับวิชาความรู้เกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล และ เลือกเรียนต่อเป็นนักบิน นักบินพาณิชย์ เทคนิคเฉพาะแบบอากาศยานเครื่อง สรีรวิทยาการบิน เต็มที่กับประสบการณ์ทำงานนอกห้องเรียน เรียนรู้การจัดการบริหาร เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ

การจัดการความปลอดภัยการบิน กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety


UploadImage

 ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

 
UploadImage งานด้านความปลอดภัยการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
UploadImage งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน ภาคพื้น และบริษัทวิทยุการบิน
UploadImage งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
UploadImage ตัวแทน รับ-ส่งสินค้าทางอากาศ
UploadImage งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
UploadImage งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน
UploadImage งานด้านการบริหารระดับต้นของท่าอากาศยาน
UploadImage งานด้านการบิน (นักบินพาณิชย์และนักบินส่วนบุคคล) ฯลฯ
 
 
UploadImage
 
 

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ
ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

 
UploadImage บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) UploadImage
UploadImage บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) UploadImage
UploadImage ดีเอชแอล หรือ แดลซีย์ฮิลล์บลมแอนด์ลินน์ DHL UploadImage
UploadImage การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย UploadImage
UploadImage China Airlines, Thai Lion Air, Bangkok Airways และสายการบินชั้นนำทั่วโลก UploadImage
UploadImage Thai Aviation Services UploadImage
UploadImage Siam General Aviation CO.,Ltd. (Nokmini) UploadImage
UploadImage Flight Experience Bangkok UploadImage
UploadImage บริษัทขนส่งทางอากาศในเครือเอกชนทั่วไป UploadImage

 

การจัดการความปลอดภัยการบิน กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety

 

 
 

อ ย า ก เ ป็ น นั ก บิ น ? 

UploadImage  ฟั ง ท า ง นี้ ! 
     แห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมหลักสูตรสุด Exclusive! ตรงทุกความต้องการตลาดแรงงานในอุสาหกรรมการบิน เรียนสนุก เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบิน พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพสุดทันสมัย ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านอุสาหกรรมการบิน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เมื่อจบชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ เลือกเรียนต่อเป็นนักบิน นักบินส่วนบุคคล


View 37549