โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา KM

Tag: โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา KM

New&Activities
chermand

TLC SPU บริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยกฤารศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมงาน

อ่านเพิ่มเติม »