สร้างสรรค์ผลงาน จนเกิดเป็นรายได้ น้องซี วรพร #DEKSDM

UploadImage
 

ส่ประสบการณ์ตัวเอง
ข้าไปในผลงาน นออกมา
เป็น ภาพวาด ที่ สร้างรายได้

....น้องซี วรพร ชิรวานิช....
#DEKSDM #DEKSPU