หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

สำนักงานทะเบียน

Office : ติดต่อได้ที่อาคาร 1 ชั้น L
Service :

 • งานรับเข้านักศึกษาใหม่
 • งานสำเร็จการศึกษา
Tel : 0 2579 1111 หรือ
0 2561 2222 ต่อ 1116, 1025

สำนักงานวิชาการ

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1
Service : งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1503

สำนักหอสมุด

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) ชั้น 3 – 7
Service :
 • งานบริการยืม-คืนหนังสือ
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • บริการยืม-คืนสื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้
 • งานบริการยืม-คืนสื่อสาระบันเทิง
 • งานบริการยืม-คืนสื่อทางวิชาการ
 • งานบริการเข้าใช้ห้องสำหรับใช้สื่อมีเดีย
 • งานบริการเข้าใช้ห้องบรรยาย
 • งานบริการเข้าใช้ห้องชมภาพยนตร์
 • บริการใช้คอมพิวเตอร์
 • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
 • มุมอินเทอร์เน็ต (Internet Zone)
 • บริการเข้าใช้ห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room)
 • บริการเข้าใช้ Reading Room
 • บริการเข้าใช้ Idea Room
 • บริการเข้าใช้ AV Room (Karaoke & Movie Room)
 • งานบริการยืม-คืนบอร์ดเกม (Board Game)
 • งานบริการส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study)
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2162

ศูนย์หนังสือ

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 9 ชั้น G
Service :
 • จำหน่ายหนังสือเรียน / อุปกรณ์การเรียน
 • บริการส่งไปรษณีย์
Tel : 0 2579 1111 ต่อ 1143

สำนักงานอาคารสถานที่

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1
Service :
ขอใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1111, 1222

สำนักงานการคลัง

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น L
Service : การชำระเงินต่างๆ
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1366

ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5
Service :
 • งานด้านสหกิจ (ฝึกงาน)
 • งานด้านพัฒนาอาชีพ (งานประจำ / งาน Partime)
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2425, 2426

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 4
Service :
 • งาน e-Learning
 • งาน e-Book
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2222

ศูนย์ ICT

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 5 ชั้น 11
Service :
 • บริการเครือข่าย Internet
 • บริการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • บริการเครื่องพิมพ์เอกสารทางการศึกษาอัตโนมัติ (Kiosk)
 • บริการระบบ Wi-Fi SPU
 • บริการบัตร SPU Smart Purse
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2257

สำนักงานการกีฬา

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5
Service :
 • ศูนย์กีฬาในร่ม / สนามกลางแจ้ง
 • ยืมอุปกรณ์กีฬา
Tel : 0 2579 1111 ต่อ 2390

สำนักงานทุนการศึกษา

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 6
Service :
 • งานทุนการศึกษา
 • งานกองทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ.
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2130, 2131, 2133

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5
Service :
 • งานวิชาทหาร
 • งานประกันอุบัติเหตุ
 • งานกิจกรรมนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา / ชมรม)
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2162

สำนักงานรับสมัคร

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 11 ชั้น 2
Service :
 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • งานแนะแนวการศึกษา
Tel : 0 2558 6888 ต่อ / 2121-2124

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5
Service :
 • ให้คำปรึกษาด้านการเรียน
 • ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
 • ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสุขภาพ (บัตรทอง)
Tel : 0 2579 1111 ต่อ 2146

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

Office : ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 9
Service :
 • ดูแลเรื่องการเดินทางเข้าออกของนักศึกษาต่างชาติ
 • ดูแลนักศึกษาต่างชาติ และ นักศึกษาแลกเปลี่ยน
Tel : 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1302