หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

สำนักงานทะเบียน

ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1023

 • งานรับเข้านักศึกษาใหม่
 • งานทะเบียนการศึกษา
 • งานสำเร็จการศึกษา

www.spu.ac.th/department/regis/

สำนักงานการคลัง

ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น L

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1366

 • การชำระเงินต่างๆ

www.spu.ac.th/department/finance/

สำนักงานทุนการศึกษา

ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 6

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2130, 2131, 2133

 • งานทุนการศึกษา
 • งานกองทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ.

www.spu.ac.th/department/scholarships/

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2126

 • งานวิชาทหาร
 • งานประกันอุบัติเหตุ
 • งานกิจกรรมนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา / ชมรม)

www.spu.ac.th/department/studentdevelopment

ศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ

ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5 

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2425 , 2426

 • งานด้านสหกิจ (ฝึกงาน)
 • งานด้านพัฒนาอาชีพ (งานประจำ / งาน Partime)

www.spu.ac.th/department/job

สำนักงานวิชาการ

ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1503

 • งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล

www.spu.ac.th/department/academic

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 4

โทร โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2222

 • งาน e-Learning
 • งาน e-Book

www.spu.ac.th/fac/ooe

ศูนย์ ICT

ติดต่อได้ที่ อาคาร 5 ชั้น 11

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2257

 • บริการเครือข่าย Internet
 • บริการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • บริการเครื่องพิมพ์เอกสารทางการศึกษาอัตโนมัติ (Kiosk)
 • บริการระบบ Wi-Fi SPU
 • บริการบัตร SPU Smart Purse

http://ictcenter.spu.ac.th/

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

ติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 2126

 • งานวิชาทหาร
 • งานประกันอุบัติเหตุ
 • งานกิจกรรมนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา / ชมรม)

www.spu.ac.th/department/studentdevelopment

สำนักงานรับสมัคร

สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 11 ชั้น 2 โทร 0 2558 6888 ต่อ / 2121-4

 • งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
 • งานแนะแนวการศึกษา

www.spu.ac.th/department/admission

สำนักหอสมุด

สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) ชั้น 3 – 7 โทร 0 2579 1111 ต่อ 1208, 1278, 1296

 • งานบริการยืม-คืนหนังสือ
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • บริการยืม-คืนสื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้
 • งานบริการยืม-คืนสื่อสาระบันเทิง
 • งานบริการยืม-คืนสื่อทางวิชาการ
 • งานบริการเข้าใช้ห้องสำหรับใช้สื่อมีเดีย
 • งานบริการเข้าใช้ห้องบรรยาย
 • งานบริการเข้าใช้ห้องชมภาพยนตร์
 • บริการใช้คอมพิวเตอร์
 • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
 • มุมอินเทอร์เน็ต (Internet Zone)
 • บริการเข้าใช้ห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room)
 • บริการเข้าใช้ Reading Room
 • บริการเข้าใช้ Idea Room
 • บริการเข้าใช้ AV Room (Karaoke & Movie Room)
 • งานบริการยืม-คืนบอร์ดเกม (Board Game)
 • งานบริการส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study)

www.spu.ac.th/department/library

สำนักงานการกีฬา

สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5 โทร 0 2579 1111 ต่อ 2135, 2136

 • ศูนย์กีฬาในร่ม / สนามกลางแจ้ง
 • ยืมอุปกรณ์กีฬา

www.spu.ac.th/department/sports

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ

สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 10 ชั้น 5 โทร 0 2579 1111 ต่อ 2142

 • ให้คำปรึกษาด้านการเรียน
 • ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
 • ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการสุขภาพ (บัตรทอง)

www.spu.ac.th/department/center-for-wellness

ศูนย์หนังสือ

สามารถติดต่อได้ที่ อาคาร 9 ชั้น G โทร 0 2579 1111 ต่อ 1143

 • จำหน่ายหนังสือเรียน / อุปกรณ์การเรียน
 • บริการส่งไปรษณีย์

www.spu.ac.th/department/book-cente

สำนักงานอาคารสถานที่

ติดต่อได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1111, 1222

 • ขอใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

http://building.spu.ac.th/

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 9

โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222 ต่อ 1302

 • ดูแลเรื่องการเดินทางเข้าออกของนักศึกษาต่างชาติ
 • ดูแลนักศึกษาต่างชาติ และ นักศึกษาแลกเปลี่ยน

www.spu.ac.th/department/oir