การเบิกค่ารักษาพยาบาล

* กรณีอุบัติเหตุจากรถยนต์ให้นักศึกษาเบิกกับทาง พรบ.  (โดยไม่ต้องสำรองจ่าย)
เอกสารและขั้นตอนการเบิกค่าสินไหมทดแทน

  1. ใบเสร็จรับเงิน                             (ต้นฉบับ)

  2. ใบรับรองแพทย์                          (ต้นฉบับ)

  3. แบบฟอร์มขอเบิกค่าสินไหม       (1 ฉบับ )

  4. สำเนาบัตรประชาชน                    (1 ฉบับ )

  5. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร               (1 ฉบับ )

  6. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียน             (1 ฉบับ )

 

เอกสารใช้ประกอบเบิกเคลม (กรณีเสียชีวิต)

  1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้เสียชีวิต,บิดา,มารดา

  2. ใบชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวช

  3. บันทึกประจำวัน จากสถานีตำรวจ

  4. ใบมรณบัตร

  5. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ผู้เสียชีวิต,บิดา,มารดา (ถ้ามี)

  6. หนังสือรับรองสถานะโสด (ของผู้เสียชีวิต)

  7. หนังสือรับรองบุคคล(กรณีที่ใบมรณะบัตรไม่ระบุตัวเลขบัตรประชาชนบิดามารดา)

  8. หนังสือรับรองบิดามารดาไม่จดทะเบียน (ใช้ในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส)

  9. เอกสารอื่นๆเพื่อใช้ในการพิจรณาจ่ายสินไหมทดแทนในกรณี ที่ทางบริษัทฯ ต้องการ

  10. เอกสาร ใบทะเบียนสมรส บิดามารดา (กรณีจดทะเบียน)

  11. ประวัติการรักษาทั้งหมด

  12. ผลของนิติเวช (กรณีตรวจพิสูจน์ศพ)

**โปรดแนบเอกสารทุกรายการ จำนวน 2 ชุด และ เซ็นสำเนาถูกต้อง