แพรว กันต์กนิษฐ์ สหกิจศึกษากับประสบการณ์ครัวของจริง