พี่โม - นัฎ เด็กทุนสายวาด บอกเล่าถึงช่วงเวลาที่เตรียม Portfolio นานถึง 7 เดือน