เทคนิคการเป็นอาจารย์ยุคใหม่กับ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์