"พี่ตาว" กิติศักดิ์ พึ่งฉ่ำ กับคะแนนอันดับ 1 การทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม