แนะนำหน่วยงาน


หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ
UploadImage  ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งในการขอรับบริการยืม-คืน
UploadImage  ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกครั้งต้องนำมาคืนภายในกำหนดมิฉะนั้นจะมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง
UploadImage  ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบคืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดก่อนพ้นสภาพนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นผู้ใช้จะมีหนี้สินติดค้างกับห้องสมุด
UploadImage  ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่สมาชิกค้างส่งเกิน 20 วัน
UploadImage  การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อได้ไม่เกินสองครั้ง และในกรณีผู้อื่นจองทรัพยากรสารสนเทศนั้น ห้องสมุดงดการต่ออายุการยืม
UploadImage  อัตราค่าปรับการเกินกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด

 
การยืมทรัพยากรสารสนเทศUploadImage
(Board Game)

-------------------------------------------------------------------------------------
UploadImage ใช้บัตรนักศึกษาของตนเองในการยืม และรับผิดชอบอุปกรณ์ในกล่องเกม
ที่อยู่ในรายการยืม
UploadImage การเล่นบอร์ดเกม แต่ละครั้ง ต้องส่งคืนภายในวันที่ยืมเท่านั้น

UploadImage เวลาในการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์    เวลา 9.00 - 17.00 น.
                            วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 9.00 - 16.00 น.
UploadImage การเล่นบอร์ดเกม ควรระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย

มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับเท่ากับ ราคาบอรด์เกมนั้นๆ และค่าดำเนินการต่างๆ 

UploadImage ไม่มอบบัตรนักศึกษาของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้

UploadImage แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา สถานภาพและที่อยู่ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขข้อมูลบัตรนักศึกษาให้ถูกต้อง

UploadImage หากบัตรชำรุด สูญหาย ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อบันทึกในระเบียนเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้อื่นนำบัตรมายืม จะทำให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของบัตรจริงที่ต้องรับผิดชอบในรายการยืมของตน

หมายเหตุ
      พื้นที่การเล่นบอร์ดเกม มีบริการในพื้นที่ ที่กำหนดห้องสมุดชั้น 6 เมื่อมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้น

 

ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage