แนะนำหน่วยงาน


หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ
❏  ผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งในการขอรับบริการยืม-คืน
❏  ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทุกครั้งต้องนำมาคืนภายในกำหนดมิฉะนั้นจะมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง
❏  ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบคืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดก่อนพ้นสภาพนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นผู้ใช้
จะมีหนี้สินติดค้างกับห้องสมุด
❏  ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่สมาชิกค้างส่งเกิน 20 วัน
❏  การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อได้ไม่เกินสองครั้ง และในกรณีผู้อื่นจองทรัพยากรสารสนเทศนั้น ห้องสมุดงดการต่ออายุการยืม
❏  อัตราค่าปรับการเกินกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด
 
การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

 
สมาชิก ทรัพยากรสารสนเทศ
ค่าปรับ
บาท/
วัน/รายการ
หนังสือทั่วไป

 
นวนิยาย, Pocketbook
สารนิพนธ์งานวิจัย
สื่อโสตทัศน์
วิชาการ/บันเทิง
นักศึกษาปริญญาตรี 10 เล่ม 14 วัน 10 เล่ม 7 วัน 2 รายการ 7 วัน
นักศึกษาปริญญาโท / เอก 20 เล่ม 30 วัน 20 เล่ม 7 วัน
อาจารย์ /เจ้าหน้าที่