ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 3-7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1208
Fax : 02-579-1111 ต่อ 1290
Email : library@spu.ac.th