บริการ


ห้องสมุดชั้น 3

บริการยืมสื่อโสตทัศน์ / ห้องบริการใช้สื่อมีเดีย  /  ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์   /   
บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร    / มุมอินเทอร์เน็ต   / สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษา
และการเรียนรู้

  สิ่งอำนวยความสะดวก       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ   
  - ที่นั่งอ่านหนังสือ   - สื่อวิชาการ
  - ที่นั่งอเนกประสงค์   - สื่อสาระบันเทิง
  - โซฟาอ่านหนังสือ        
  - Self Learning        
  - มุมอินเทอร์เน็ต        
 

- Karaoke & Movie Room 
  : AV Room 1 -5  

   
  - ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์ ( Briefing Room)     
  - เคาน์เตอร์บริการยืมสื่อโสตทัศน์    
  - มุมน้ำดื่ม         
 

   แผนที่ชั้น 3 

แกลอรี่ภาพชั้น 3

 UploadImageห้องสมุด ชั้น 4

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์ /วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต

  สิ่งอำนวยความสะดวก       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ   
  - ที่นั่งอ่านหนังสือ   - หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด N P90-P99 PN1669-PN5449 TR
  - ที่นั่งอเนกประสงค์   - วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม
  - โซฟาอ่านหนังสือ       - วารสาร/นิตยสาร ด้านสถาปัตยกรรม ดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์  
  - มุมสืบค้น OPAC        
  - มุมอินเทอร์เน็ต(Internet Zone)        
  - ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 3 ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2-3 / Study Room 4  ห้อง : AV Room 1 -5      
  - ห้อง Reading Room    
  - ห้อง Idea Room 1    
  - มุมน้ำดื่ม         

 

   แผนที่ชั้น 4   

แกลอรี่ภาพชั้น 4

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

ห้องสมุดชั้น 5

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม /โครงงานทางวิศวกรรม / หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ / บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต

  สิ่งอำนวยความสะดวก       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ   
  - ประตูทางเข้า-ออก   - หนังสือทั่วไป / หนังสืออ้างอิง หมวด Q , R , S , T
  - ร้านถ่ายเอกสาร   - โครงงานทางวิศวกรรม
  - ที่นั่งอ่านหนังสือ       - หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ  
  - ที่นั่งอเนกประสงค์       - วารสาร/นิตยสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม
  - โซฟาอ่านหนังสือ        
  - มุมสืบค้น OPAC ห้อง : AV Room 1 -5      
  - มุมอินเทอร์เน็ต (Internet Zone)    
  - ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 4 ห้อง : Study Room 1 / Study Room 2 / Study Room 3 / Study Room 4    
  - ห้อง Reading Room (Internet Zone)    
  - ห้อง Idea Room 1    
  - มุมน้ำดื่ม         
 

   แผนที่ชั้น 5  

แกลอรี่ภาพชั้น5

UploadImage

UploadImage


 

ห้องสมุดชั้น 6

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ /งานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต    
 

  สิ่งอำนวยความสะดวก       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ   
  - ที่นั่งอ่านหนังสือ   - หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด H , J
  - ที่นั่งอเนกประสงค์   - งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
  - โซฟาอ่านหนังสือ        - วารสาร/นิตยสาร ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์  
  - มุมสืบค้น OPAC        
  - มุมอินเทอร์เน็ต (Internet Zone)        
  - ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 2 ห้อง : Study Room 1 /    
  - ห้อง Reading Room    
  - ห้อง Idea Room    
  - ส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study) 15 ที่นั่ง    
 

- มุมบอร์ดเกม
- มุมน้ำดื่ม     

   

   

แผนที่ชั้น 6  

แกลอรี่ภาพชั้น 6

UploadImage

UploadImage
 

ห้องสมุดชั้น 7

บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขานิติศาสตร์ การศึกษา และความรู้ทั่วไป /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ /มุมอินเทอร์เน็ต    
 

  สิ่งอำนวยความสะดวก       ประเภททรัพยากรสารสนเทศ   
  - ที่นั่งอ่านหนังสือ   - หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หมวด A-G / K-M / P / U-V / Z
  - ที่นั่งอเนกประสงค์   - ข้อสอบเก่านิติศาสตร์
  - โซฟาอ่านหนังสือ        - วารสาร/นิตยสาร ด้านนิติศาสตร์ การศึกษา และความรู้ทั่วไป  
  - มุมสืบค้น OPAC        
  - มุมอินเทอร์เน็ต (Internet Zone)        
  - ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 2 ห้อง : Study Room 1 /Study Room 2    
  - ห้อง Reading Room    
  - ห้อง Idea Room    
  - ส่วนค้นคว้าด้วยตนเอง (Private Study) 15 ที่นั่ง    
  - มุมน้ำดื่ม         
   

แผนที่ชั้น 7  

แกลอรี่ภาพชั้น 7
UploadImage
 

UploadImage

UploadImage