แนะนำหน่วยงาน


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ในอาคาร 40 ปี  (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีพื้นที่บริการที่โซน C  ของชั้น 4 – 7 รวมเนื้อที่ 4,300 ตารางเมตร แต่ละชั้นได้มีการจัด

การพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยพื้นที่นั่งอ่าน ที่นั่งพักผ่อน ห้องศึกษากลุ่ม ห้องสันทนาการ
และโซนอินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสื่อสารสารสนเทศในแต่ละชั้นได้รับ
การจัดการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังนี้

ชั้น 4    หนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์  
           Pocket book หนังสือวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย
ชั้น 5    หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสารสนเทศศาสตร์, การท่องเที่ยวโรงแรม 
           หนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน หนังสือพิมพ์  
ชั้น 6    หนังสือคณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์ มุมตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 7    หนังสือคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์, กฎหมาย, ศึกษาทั่วไป ศาสนา และภาษาอังกฤษ
           หนังสือคุณธรรม

-----------
VDO แนะนำสำนักหอสมุด  ม.ศรีปทุม

สำนักหอสมุด ตั้งอยู่ในอาคาร 40 ปี (อาคาร 11 ชั้น 4 -7 ) โซน C โดยจัดพื้นที่บริการดังนี้

UploadImage
UploadImage


eBook Academic Collection