แนะนำหน่วยงาน


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ในอาคาร 40 ปี  (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มีพื้นที่บริการที่โซน C  ของชั้น 3 – 7 รวมเนื้อที่ 5,509 ตารางเมตร แต่ละชั้นได้มีการจัด

การพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วยพื้นที่นั่งอ่าน ที่นั่งพักผ่อน ห้องศึกษากลุ่ม ห้องสันทนาการ
และโซนอินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสื่อสารสารสนเทศในแต่ละชั้นได้รับ
การจัดการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังนี้


ชั้น 3    Edutainment Zone บริการ Internet, Karaoke, ดูหนัง ฟังเพลง
ชั้น 4    หนังสือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์  
           Pocket book หนังสือวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย
ชั้น 5    หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสารสนเทศศาสตร์, การท่องเที่ยวโรงแรม 
           หนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน หนังสือพิมพ์  
ชั้น 6    หนังสือคณะบริหารธุรกิจ, คณะบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์ มุมตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 7    หนังสือคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์, กฎหมาย, ศึกษาทั่วไป ศาสนา และภาษาอังกฤษ
           หนังสือคุณธรรม


 
ปณิธาน
Resolution

ความรู้ครบครัน ค้นหาทันใจ ว่องไวบริการ รักการอ่านส่งเสริม
 
 
วิสัยทัศน์
 Vision

     เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล โดดเด่นด้วยนวัตกรรมและบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
 
พันธกิจ
 Mission

การบริหารพื้นที่การเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้จากสื่อสารสนเทศทุกรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของผู้เรียน

-----------

VDO แนะนำสำนักหอสมุด  ม.ศรีปทุม

สำนักหอสมุด ตั้งอยู่ในอาคาร 40 ปี (อาคาร 11 ชั้น 3 -7 ) โซน C โดยจัดพื้นที่บริการดังนี้

UploadImage
UploadImage