แนะนำหน่วยงาน


 

         สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 – 7 อาคาร 11 (อาคาร 40 ปี ศรีปทุม) โซน C มีพื้นที่ให้บริการ 4,300 ตารางเมตร โดยแต่ละชั้นมีการจัดการพื้นที่เป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่นั่งอ่าน ที่นั่งพักผ่อน ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ห้องสันทนาการ โซนอินเทอร์เน็ต สำหรับศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งโซนบอร์ดเกม ซึ่งทรัพยากรสารสารสนเทศในแต่ละชั้น ได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดังนี้

ชั้น 4
       - หนังสือและวารสารสาขาการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์  หมวด N, P90-99, PN1669-5549, SB, TH และ TR
       - วิทยานิพนธ์คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       - หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค, นวนิยายและเรื่องสั้น

ชั้น 5
       - หนังสือและวารสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หมวด Q, R, S และ T
       - หนังสือภาษาและวัฒนธรรมจีน
       - หนังสืออาเซียน
       - โครงงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงงานสหกิจศึกษา

ชั้น 6
       - หนังสือและวารสารสาขาบริหารธุรกิจ, บัญชี, โลจิสติกส์และซัพพลายเชน, รัฐประศาสนศาสตร์,  การบินและคมนาคม หมวด H และ J
       - หนังสือตลาดหลักทรัพย์
       - วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ และรายงานวิจัย
       - บอร์ดเกม

ชั้น 7
       - หนังสือและวารสารสาขานิติศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการบริการ, ศึกษาทั่วไป, ศาสนา และความรู้ทั่วไปทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หมวด A-G, K-M, P, U-V และ Z
       - หนังสือคุณธรรม


-----------


สำนักหอสมุด ตั้งอยู่ในอาคาร 40 ปี (อาคาร 11 ชั้น 4 -7 ) โซน C โดยจัดพื้นที่บริการดังนี้

UploadImage
UploadImage


eBook Academic Collection