แนะนำหน่วยงาน


หนังสือ พระราชพิธิบรมราชาภิเษก ซึ่งรวมประวัติความเป็นมา ของพระราชพิธีราชาภิเษกในอดีต อันเป็นความรู้มรดกทางวัฒนธรรม จัดทำโดย กระทรวงวัฒนธรรม ตามนโนบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

UploadImage UploadImage
หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ฉบับภาษาไทย เนื้อหาข้อมูลความ
เป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตั้งแต่โบราณกาลลำดับขั้นตอนการ
เตรียมการ
พระราชพิธีการ
ประกอบ
พระราชพิธี ฯลฯ
The Royal Coronation Ceremony
จะเป็น หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฉบับ
ภาษาอังกฤษ
  
 
 
UploadImage UploadImage
ประมวลบทความ เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก จัดทำโดย
กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์เป็น
การ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีรายละเอียดขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ฯลฯ
รวมถึงคำศัพท์สำคัญ

 
 
UploadImage  
รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร
(พระบาทสมเดจพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
แลเสดจเลียบพระนคร พระพุทธศักราช ๒๔๖๘ 

 Preview