CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก นิเทศศาสตร์ : เรียนนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ได้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”
portfolio woocommerce
สาขาวิชาศิลปะการแสดง เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
ออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพ และ ครบวงจรฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสอน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียนรู้การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มืออาชีพยุคดิจิทัล กับอาจารย์มืออาชีพ ด้วยห้องสตูดิโอ ที่มีเครื่องมือครบ
portfolio woocommerce
คณะนิเทศศาสตร์