เข้าร่วมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

UploadImage
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

(OUTCOME BASED EDUCATION: OBE) 3 วิทยาเขต
 
ระหว่าง วันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom
 
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/SPU-OBE2022
*จำกัดหลักสูตรละ ไม่เกิน 3 ท่าน / โดยในแบบลงทะเบียนได้แยกหลักสูตรไว้ให้แล้ว