โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

UploadImage
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OUTCOME BASED EDUCATION: OBE) 3 วิทยาเขต
 

วิทยากรบรรยาย
วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
AUN-QA ASSESSORS
อาจารย์ประจำสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / วิทยาลัยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ระหว่าง วันที่ 24-25 มกราคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ zoom
ลงทะเบียนที่
https://bit.ly/SPU-OBE2022
*จำกัดหลักสูตรละ ไม่เกิน 3 ท่าน / โดยในแบบลงทะเบียนได้แยกหลักสูตรไว้ให้แล้ว