ประกาศ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ตั้งแต่ 10-16 ม.ค.65

UploadImage
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศ 
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ทั้งหมด

ตั้งแต่ 10 - 16 ม.ค.65

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จึงประกาศให้จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ Online ทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มกราคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม : Line SCMS Student หรือ โทร. 0 2558 6888
ประกาศมหาวิทยาลัย https://www.spu.ac.th/uploads/contents/20220105180347.pdf