กำหนดลงทะเบียนล่าช้า และยกเว้นค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดลงทะเบียนล่าช้า และการยกเว้นค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

UploadImage

เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อน ทางเศรษฐกิจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

เห็นควรให้นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้
ระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2565  
โดยยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า


https://www.spu.ac.th/uploads/contents/20220106111733.pdf

 

 

CALENDAR