ร่วมเข้าประกวด การพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2564

UploadImageหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญ  ครู ในสถานศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ
ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดในโครงการได้ทั้งประเภทบุคคลและทีม  
โครงการ "การพัฒนานวัตกรรม พ.ศ.2564"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ประเภทของนวัตกรรม
Idea – แนวคิดใหม่ สร้างสรรค์
Process – กระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
Service – การบริการรูปแบบใหม่ ที่ตรงความต้องการผู้รับบริการ
Product – สื่อ /ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอบสนองผู้ใช้
คุณสมบัติ
ผู้ประกวดต้องเป็นครู ในสถานศึกษาหรือบุคลากรในหน่วยงาน/องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ
ส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และทีม
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ - เงินสด จำนวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เงินสด จำนวน 6,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เงินสด จำนวน 4,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) - เงินสด จำนวน 1,000 บาท
เปิดรับสมัครวันนี้ - 16 กรกฎาคม 2564
- ลงทะเบียนที่นี่ -http://ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduaW7vlagxhUT2-sV0aOIjZn15LGWG-MKyZvcnn22vBBY0jg/viewform
สอบถามเพิ่มเติม e-mail: siti@spu.ac.th หรือ ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์  โทร 084-102414