อยากเซียนการเขียนบทความวิจัยมาทางนี้


UploadImageบัญชี SPU 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ   


โดย ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ ผศ.ดร.จารุวรรณ เอกสะพัง  ศิษย์เก่า Ph.D.Accountancy, SPU   

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ทาง ZOOM