ต๊าซสุดๆ! ยืน 1 มหาวิทยาลัยเอกชน SPU ร่วมยินดี อาจารย์มืออาชีพ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ "Senior Fellow" UKPSF ประเทศอังกฤษ

UploadImage
 

ม.ศรีปทุม รุกหนัก!! สนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์มืออาชีพ สู่การรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UKPSF ของประเทศอังกฤษ ระดับ Senior Fellow รวม 5 คน ยืน 1 มากสุดมหาวิทยาลัยเอกชน

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ของประเทศอังกฤษ UK Professional Standards Framework ระดับ Senior Fellow

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ พร้อมกับการมีอาจารย์มืออาชีพ จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU-PSF) ขึ้นเพื่อให้อาจารย์ขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน (SPU-PSF) และศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ยังคงผลักดันให้อาจารย์อีกจำนวนหนึ่งยื่นการขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีอาจารย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ของประเทศอังกฤษ UK Professional Standards Framework ในระดับ Senior Fellow รวมจำนวน 5 ราย ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
3.ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ และ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยทั้ง 5 ท่านถือเป็นคณาจารย์คุณภาพของ SPU ที่มีคณาจารย์ระดับ Senior Fellow จำนวน 5 ท่านขึ้นไปอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม นับเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่มีคณาจารย์คุณภาพ ระดับ Senior Fellow ตามกรอบมาตรฐาน ของ UKPSF ตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ