ม.ศรีปทุม กำหนดวันฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดพิธีฝึกซ้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่  22 – 23  ธันวาคม 2561มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 19 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิกลงทะเบียนได้ที่ี่นี่  หรือคลิกสู่เว็บไซต์พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพ  วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คลิกกำหนดการที่นี่  ไฟล์แนบ
กำหนดการ รอบที่ 1
ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบัญชี และคณะศิลปศาสตร์
เวลา 07.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  ชั้น 1 โซน C
เวลา 08.00 น. รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  ชั้น 1 โซน A
เวลา 09.00 น. ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ณ บัวหลวง  แกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร1)
เวลา 11.30 น. ถ่ายภาพ (ชุดที่ 2)  ด้านหน้า อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)  ถ่ายภาพ และตั้งแถวตามส่วนสูง (ชั้น 1 อาคาร 5)
 
กำหนดการ รอบที่ 2
ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5 )  ชั้น 1
เวลา 10.00 น. ถ่ายภาพ (ชุดที่ 1)  ด้านหน้า อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)  ถ่ายภาพและตั้งแถวตามส่วนสูง (ชั้น 1 อาคาร 5)
เวลา 11.00 น. รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 12.00 น. ฝึกซ้อม (รอบที่ 2) ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  (อาคาร 1)
 
กำหนดการ รอบที่ 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
เวลา 11.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัว อาคารสยามบรมราชกุมารี  (อาคาร 5 ) ชั้น 1
เวลา 12.30 น. ถ่ายภาพ (ชุดที่ 3)  ด้านหน้า อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5 )  ถ่ายภาพและตั้งแถวตามส่วนสูง (ชั้น 1 อาคาร 5)
เวลา 14.00 น. รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร  40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 15.00 น. ฝึกซ้อม (รอบที่ 3)  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  (อาคาร 1)
 
โดยในวันพิธีประสาทปริญญา ให้บัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวได้ที่ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C  และรวมบัณฑิตเพื่อจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A เวลาตามกำหนดการของฝ่ายพิธีการในแต่ละรอบ

หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ฝึกซ้อมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ได้แก่ คณะบัญชี, คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ,  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา  วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (บ่าย)
เวลา 12.00 น.
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบัญชี และคณะศิลปศาสตร์  รายงานตัวและตั้งแถวเข้าห้องพิธีฯ 
เวลา  13.30 น.  - พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
                    1) นายจันทอน  สิดทิไซ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจ
                    2) นางสาวเพ็ญศรี เดชติ่งเอง   คณะบัญชี ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจ
                    3) นางสาวนุสรา  กาญจนกูล   คณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านรัฐกิจ
                    4) นายวราวุธ  มีสายญาติ       คณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจ
                    5) นายโชคชัย สงสม             คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจ
                    6) นายนิธิรุจน์  วีระจารุพันธ์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ
                    7) นายพชร  เรืองรัศมีจันทร   คณะดิจิทัลมีเดีย ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ
                    8) นายอรรถพล  ไข่ทอง        คณะนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ
เวลา  15.00 น.  พิธีประสาทปริญญา
คลิกกำหนดการที่นี่ ไฟล์แนบ

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (เช้า)
เวลา 08.00 น.
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้แก่  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  ได้แก่ คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รายงานตัวและตั้งแถวเข้าห้องพิธีฯ
เวลา  10.15 น.  พิธีประสาทปริญญา
คลิกกำหนดการที่นี่ ไฟล์แนบ

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (บ่าย)
เวลา 12.00 น.
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ รายงานตัวและตั้งแถวเข้าห้องพิธีฯ
เวลา  13.30 น.  พิธีประสาทปริญญา
คลิกกำหนดการที่นี่ ไฟล์แนบ

เนื่องจากมีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน อีกทั้งบรรเทาปัญหาการจราจรในวันเดินทาง ขอความกรุณาบัณฑิตและญาติ เผื่อเวลาในการเดินทางหรือเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน 1362 และ 1364  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125
 
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สถานที่ฝึกซ้อม-รับจริง จัดที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเปิดระบบแจ้งความจำนงการเข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส่วนวันเวลาพิธีฝึกซ้อมและพิธีรับจริงจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง