ปัจฉิมนิเทศ ขอขมา กิจกรรมสัมพันธ์นำสุข “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๗” สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

UploadImage

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีขอขมาในรูปแบบกิจกรรมสัมพันธ์นำสุข ในโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิรุ่นที่ ๗ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี  พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ที่เข้าร่วมในโครงการฯครั้งนี้ ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม อิ่มบุญกัน ถ้วนหน้า ณ  อาคารเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” เป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ในพระเดชพระคุณ พระธรรมมงคล ญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จัดทําหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” ขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการ ส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 
ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและการรูเท่าทัน กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ การปลุกจิตสํานึกที่ถูกต้องดีงาม การปรับค่านิยมและ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย-จิตใจของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีโอกาสได้ศึกษาและ ปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นําธรรมไปใช้ในการดํารงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับ กับสภาวะสังคมในปัจจุบัน
 #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU 

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage